Područja prakse

Odvjetničko društvo se u dosadašnjem radu bavio se gotovo svim vrstama prava, a posebno trgovačkim pravom, korporativnim pravom, bankarskim pravom, pravom trgovačkih društava, poreznim pravom, vrijednosnim papirima, projektnim investicijama, radnim pravom te zastupanjem pred sudovima, arbitražnim sudovima i drugim nadležnim tijelima u svim postupcima, pri čemu su posebno zastupljeni postupci naplate potraživanja, bilo u mirnom postupku ili prisilnim putem (ovršni i stečajni postupci itd.).

 

 

Pravo društava i trgovačko pravo

Odvjetničko društvo se bavi pružanjem pravne pomoći u postupcima osnivanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u skladu s poslovnim potrebama stranka, pripremom svih potrebnih dokumenata za osnivanje trgovačkih društava i ustanova (statuti, društveni ugovori itd.), zastupanjem u postupcima upisa u sudske registre pred nadležnim trgovačkim sudovima, pripremom i organizacijom glavnih skupština društava i savjetima o pravima članova društva, savjetovanjem i pripremom dokumentacije potrebne za reguliranje statusnih promjena unutar društva i drugih pravnih osoba, prijenosom poslovnih udjela/dionica, spajanju društava, pripremom organizacijskih dokumenata (pravilnici, poslovnici o radu uprave, poslovnici o radu nadzornog odbora i sl.) te ostalim pravnim pitanjima u području trgovačkog prava i prava društava.

Našim klijentima pronalazimo najučinkovitija pravna rješenja za poteškoće prilikom upravljanja društvima, prijenosom vlasništva i dr.

Naš stručni tim trenutno zastupa velik broj trgovačkih društava kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

 

Pripajanje, spajanje i privatizacija

Odvjetnički stručni tim savjetuje inozemna i domaće trgovačka društva o strukturiranju, pripajanju i spajanju (M&A), provođenju dubinskom snimanja (due dillegence), vrši provjeru pravne i regulatorne usklađenosti, pripremanje ponudbene dokumentacije, otkup poduzeća od strane menadžmenta, pripremanje obveznih ponuda za preuzimanje, zajednička ulaganja (joint venture) itd.

 

Građansko pravo

Članovi odvjetničkoga društva specijalizirani su za građansko pravo u koje je uključeno i vođenje parničnih i izvanparničnih postupaka.

Naš tim ima iskustvo u vođenju parnica u brojnim vrstama sporova na svim sudovima u Republici Hrvatskoj kao i u postupcima koji se vode pred drugim nadležnim tijelima.

U izvanparničnim postupcima obuhvaćeni su i zemljišnoknjižni postupci (uknjižba prava vlasništva i ostalih zemljišnoknjižnih prava).

Članovi odvjetničkog tima vodili su i uspješno završili mnogobrojne projekte u području prava građenja kao i pravnog savjetovanja pri ulaganju u nekretnine. Pruža se pravna pomoć u vidu sastavljanja ugovora o projektiranju i gradnji, pomoć pri legalizaciji nekretnina te se omogućuje klijentima suradnja s ovlaštenim geodetima i arhitektima ukoliko je ista potrebna.

 

Bankarstvo, financije i tržište kapitala

Ured pruža pravne savjete u vezi bankarskih i financijskih transakcija te transakcija vrijednosnih papira. Izrađuje dokumentaciju vezanu uz zajmove, ugovore o financijskom i operativnom leasingu, te pruža pravne savjete vezane uz izdavanje obveznica.

 

Porezno pravo

Odvjetnički društvo također pruža pravne savjete vezane uz prikaz i tumačenje važećih poreznih propisa (PDV, porez na dobit, porez na dohodak, oporezivanje nekretnina i sl.) kao i usluge poreznog zastupanja pred nadležnim tijelima.

 

Radno pravo

Na pravna pitanja i poteškoće koje mogu proizaći iz radnoga odnosa članovi tima zastupaju kako poslodavce tako i radnike te u sklopu navedenoga rješavaju općenita pitanja vezana uz radno pravo, sastavljaju ugovore o radu, vrše savjetovanja o pitanjima vezanim za raskid radnih odnosa i eventualna potraživanja koja proizlaze iz nezakonitih otkaza kao i zastupanje pred sudom.

 

Stečajno pravo

Na području stečajnoga prava ured zastupa svoje klijente kao stečajne vjerovnike i dužnike u pokrenutim stečajnim postupcima te prisustvuje svim parnicama, zastupajući njihova prava i interese. Također se pruža zastupanje vjerovnika/dužnika u postupcima tzv. predstečajne nagodbe.

 

Upravno pravo

Članovi tima posjeduju iskustvo i znanje na području upravnoga prava te stoga zastupaju svoje klijente u raznim upravnim postupcima pred nadležnim administrativnim tijelima.

Od upravnih postupaka izdvajamo posebno postupke pred poreznim tijelima.

 

Pravo intelektualnog vlasništva, zaštita tržišnog natjecanja

Odvjetnički ured zastupa svoje klijente i u postupcima zaštite intelektualnog vlasništva pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske u području zaštite žigova i patenta (pretraživanje žigova, patenata i industrijskog dizajna, registracija žigova, patenata i industrijskog dizajna, praćenje važenja registracije žigova, patenata i industrijskog dizajna, registracija autorskih prava, mjere zaštite i protiv krivotvorenja, ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva, prava vezana uz intelektualno vlasništvo, sudski sporovi i dr.). Isto tako članovi tima omogućavaju sveukupnu pravnu podršku u području zaštite tržišnog natjecanja uključujući i zastupanje klijenata pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) kao i davanje pravnih mišljenja i revizije trgovačkih ugovora iz tog pravnog područja.

 

Zastupanje klijenata pred sudovima i drugim tijelima-rješavanje sporova

Stručni tim odvjetničkog društva ima velikog iskustva u vođenju parnica u brojnim vrstama sporova a ponajviše u sljedećim: trgovački sporovi, trgovačka arbitraža, obveznopravni sporovi, stečajni postupci, radni sporovi, tržišno natjecanje, ovršni postupci (postupci prisilne naplate) i dr.